Jak na daň z příjmů fyzických osob

Skončil kalendářní rok a s tím se blíží termíny pro odevzdání daňového přiznání. Pokud jste zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele a budete chtít zohlednit pouze nějaké to penzijní připojištění nebo úroky z hypotečního úvěru, stačí v daném termínu doručit zaměstnavateli příslušné doklady a on za Vás provede roční zúčtování daně.

Případný přeplatek daně potom obdržíte ve výplatě. Pokud je to s Vámi složitější, budete si muset podat daňové přiznání sami v termínu do 31.3.. Jedním z důvodů je více zdrojů příjmů.

Zákon rozlišuje tyto zdroje příjmů:
·         příjmy ze závislé činnosti, tj. typický zaměstnanecký poměr ať už tzv. na smlouvu nebo na dohodu. Pozor, máte-li více zaměstnavatelů současně, musíte si už daňové přiznání zpracovávat sami;

·         příjmy ze samostatné činnosti, tj. v tomto případě jste osoba samostatně výdělečně činná. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji; výdaje lze v některých případech uplatnit tzv. paušálem;

·         příjmy z kapitálového majetku, tj. typicky podíl na zisku z obchodní korporace, úroky z držby cenných papírů apod.;

·         příjmy z nájmu movitých nebo nemovitých věcí. Většinou se jedná o nájem bytu. Zde je nutné rozlišovat, zda pouze necháváte k dispozici byt nájemci nebo mu poskytujete další služby (úklid, stravování, …), v tomto případě už se jedná o poskytování ubytovacích služeb a příjem ze samostatné činnosti;

·         ostatní příjmy – sem spadají všechny možné příležitostné příjmy, výhry z hazardních her a spousta dalších příjmů. Zde je ale nutné si řádně nastudovat finanční limity, protože některé tyto příjmy jsou do určité výše nebo zcela osvobozeny od daně. Tímto způsobem jsou např. osvobozeny od daně příležitostné příjmy do výše až 30.000,- Kč za zdaňovací období.
Dále je nutné si zjistit možné nezdanitelné částky a slevy na dani.

Nezdanitelná částka je suma, o kterou se sníží základ daně, tj. na dani ušetříte 15% z této částky. Jedná se o:
·         hodnotu bezúplatného plnění – darů. Zde je nutné dodržet limity dle zákona. Spadá sem např. i dárcovství krve;
·         odečet úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru;
·         penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření převyšující 12.000,- Kč ročně, maximálně lze uplatnit 12.000,- Kč ročně;
·         soukromé životní pojištění do výše 12.000- Kč ročně;
·         odborové příspěvky;
·         úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;
·         náklady vynaložené na výzkum a vývoj;
·         odpočet na podporu odborného vzdělávání.

Sleva na dani je částka, o kterou se snižuje celková daň. Existují tyto slevy na dani:
·         slevy na dani za zaměstnance se ZP uplatňují zaměstnavatelé, stejně tak sleva na investiční pobídky se nebude týkat běžného člověka;
·         sleva na poplatníka ve výši 24.840,- Kč se týká každého poplatníka;
·         sleva na manželku se týká rodin, kdy je žena bez vlastních příjmů přesahujících 68.000,- Kč ročně. Typicky se jedná o ženy na rodičovské dovolené, pokud nemají kromě rodičovského příspěvku další příjmy, které by přesáhly stanovený limit. Její slevu na poplatníka může tímto způsobem uplatnit manžel;
·         sleva na invaliditu – v tomto případě jsou 2 různé výše slevy podle toho, jaký stupeň invalidity je poplatníkovi přiznaný;
·         sleva na držitele průkazu ZTP/P;
·         sleva na studenta – tu uplatní studenti do 26 let věku připravující se soustavně na budoucí povolání;
·         sleva za umístění dítěte – tuto slevu uplatňuje vždy jen jeden z rodičů. Jedná se o prokazatelně zaplacené školkovné do výše stanovené zákonem;
·         sleva na evidenci tržeb je novou slevou pro podnikatele, kteří v dané zdaňovacím období evidují tržby.

Poslední důležitou kapitolou jsou daňová zvýhodnění na vyživované děti. Zvýhodnění si samozřejmě uplatní vždy jen jeden z rodičů. V tomto případě je důležité, že zatímco slevy na dani snižují konečnou částku daně maximálně do hodnoty 0, Kč (tj. pokud by byla vypočtená daň před slevami 20 tisíc, uplatněním slevy na poplatníka ve výši 24.840,- Kč se daň sníží na 0,- Kč), v případě zvýhodnění na vyživované děti se můžeme dostat i na daň „zápornou“, přesně řečeno poplatník bude mít nárok na daňový bonus.